Page 3 - 华东师范大学图书馆馆藏文献利用调查与分析

 

 

 

 

 

Page 3 - 华东师范大学图书馆馆藏文献利用调查与分析
P. 3

24 小时外借活动.......................................................................................................................................................15


        两校区及资料室外借量............................................................................................................................................16


        2007-2010 年借阅活动总量......................................................................................................................................17


        2009-2010 年借阅活动对比......................................................................................................................................18


         2009-2010 年借阅活动月度对比 .........................................................................................................................19


        各学院外借人数比例................................................................................................................................................21


         各学院外借人数比例(本科生)........................................................................................................................21


         各学院外借人数比例(研究生)........................................................................................................................22


         各学院外借人数比例(博士生)........................................................................................................................23

        各学院读者人均外借量............................................................................................................................................24


         各学院读者人均外借量(本科生)....................................................................................................................24


         各学院读者人均外借量(研究生)....................................................................................................................25


         各学院读者人均外借量(博士生)....................................................................................................................26


        到馆次数与外借册次关系........................................................................................................................................27


         到馆次数与外借册次-读者类型对照...................................................................................................................27


         到馆次数与外借册次-学院对照 ..........................................................................................................................28


        教职工外借情况........................................................................................................................................................29

       四、外借文献分析........................................................................................................................................................30


        中文外借分类分布....................................................................................................................................................30


        外文外借分类分布....................................................................................................................................................30


        读者阅读倾向............................................................................................................................................................31


         学生阅读倾向分类对比........................................................................................................................................31
                              2
   1   2   3   4   5   6   7   8