Page 4 - 华东师范大学图书馆馆藏文献利用调查与分析
P. 4

学生阅读倾向(本科生)....................................................................................................................................31


         学生阅读倾向(研究生)....................................................................................................................................32


         学生阅读倾向(博士生)....................................................................................................................................32


        可借文献总量及 2010 年外借量..............................................................................................................................33


       附:外借排行榜............................................................................................................................................................34

        历年外借总排行........................................................................................................................................................34


        历年外文外借排行....................................................................................................................................................36


        2010 年度外文外借排行 .........................................................................................................................................37


        2010 年度本科生外借排行 ......................................................................................................................................39


         总排行 ...................................................................................................................................................................39


         分类排行 ...............................................................................................................................................................41


        2010 年度研究生外借排行 ......................................................................................................................................57


         总排行 ...................................................................................................................................................................57


         分类排行 ...............................................................................................................................................................59


                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9