Page 3 - 华东师范大学图书馆馆藏文献利用调查与分析
P. 3

3.6.1 2007-2011 年借阅活动总量 .......................................................................................................................... 22
         3.6.2 2009-2011 年借阅活动月度对比 .................................................................................................................. 23

        3.7 各学院借阅人数比例 ......................................................................................................................................... 25

         3.7.1 各学院借阅人数比例(本科生)............................................................................................................... 25
         3.7.2 各学院借阅人数比例(研究生)............................................................................................................... 26
         3.7.3 各学院借阅人数比例(博士生)............................................................................................................... 27

        3.8 各学院读者人均借阅量 ..................................................................................................................................... 28

         3.8.1 各学院读者人均借阅量(本科生) ........................................................................................................... 28
         3.8.2 各学院读者人借阅量(研究生)............................................................................................................... 29
         3.8.3 各学院读者人均借阅量(博士生) ........................................................................................................... 30

        3.9 教职工借阅情况 ................................................................................................................................................. 31

       四、借阅文献分析 ........................................................................................................................................................ 32


        4.1 中文借阅分类分布 ............................................................................................................................................. 32
        4.2 外文借阅分类分布 ............................................................................................................................................. 33
        4.3 学生读者借阅倾向 .............................................................................................................................................. 34

         4.3.1 学生借阅倾向分类对比 ............................................................................................................................... 34

         4.3.2 学生借阅倾向(本科生) .......................................................................................................................... 34
         4.3.3 学生借阅倾向(研究生) .......................................................................................................................... 35
         4.3.4 学生借阅倾向(博士生) .......................................................................................................................... 35

        4.4 可外借文献总量及 2011 年外借量 .................................................................................................................... 36

       附:外借排行榜 ............................................................................................................................................................ 37


        历年外借总排行 ........................................................................................................................................................ 37
        历年外文外借排行 .................................................................................................................................................... 39
        2011 年度外借总排行 ............................................................................................................................................... 40

        2011 年度外文外借排行 ........................................................................................................................................... 42

        2011 年度本科生外借排行 ....................................................................................................................................... 44
         总排行 ................................................................................................................................................................... 44
         分类排行................................................................................................................................................................ 45

        2011 年度研究生外借排行 ....................................................................................................................................... 55

         总排行 ................................................................................................................................................................... 55
         分类排行................................................................................................................................................................ 56                              2
   1   2   3   4   5   6   7   8