Page 5 - 华东师范大学图书馆馆藏文献利用调查与分析

 

 

 

 

 

Page 5 - 华东师范大学图书馆馆藏文献利用调查与分析
P. 5

4.3.17 信息科学学院借阅倾向 .............................................................................................................................. 50


         4.3.18 软件学院借阅倾向 ...................................................................................................................................... 50


         4.3.19 社会发展学院借阅倾向 .............................................................................................................................. 51


       4.4 可外借文献总量及 2012 年外借量 ...................................................................................................................... 52


      附:外借排行榜 ........................................................................................................................................................... 53

       概要 .............................................................................................................................................................................. 53


       历年外借总排行 .......................................................................................................................................................... 54


       历年外文外借排行 ...................................................................................................................................................... 56


       2012 年度外借总排行 ................................................................................................................................................. 57


       2012 年度外文外借排行 ............................................................................................................................................. 58


       2012 年度本科生外借排行 ......................................................................................................................................... 59


         总排行 ...................................................................................................................................................................... 59


         分类排行 .................................................................................................................................................................. 59


       2012 年度研究生外借排行 ......................................................................................................................................... 68

         总排行 ...................................................................................................................................................................... 68


         分类排行 .................................................................................................................................................................. 68      说明:
      * 2012 年新增统计项目
      ** 2012 年由按读者类型改为按学院


                              4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10