Page 5 - 华东师范大学图书馆馆藏文献利用调查与分析
P. 5

4.3.18 软件学院借阅倾向 ...................................................................................................................................... 56


         4.3.19 社会发展学院借阅倾向 .............................................................................................................................. 57


         4.3.20 孟宪承书院借阅倾向 .................................................................................................................................. 58


       4.4 可外借文献总量及 2013 年外借量 ...................................................................................................................... 59


      附:外借排行榜 ........................................................................................................................................................... 60

       概要 .............................................................................................................................................................................. 60


       历年外借总排行 .......................................................................................................................................................... 61


       历年外文外借排行 ...................................................................................................................................................... 63


       历年影音资料借阅排行 * ........................................................................................................................................... 65


       2013 年度外借总排行 ................................................................................................................................................. 66


       2013 年度外文外借排行 ............................................................................................................................................. 67


       2013 年度本科生外借排行 ......................................................................................................................................... 68


         总排行 ...................................................................................................................................................................... 68


         分类排行 .................................................................................................................................................................. 68

       2013 年度研究生外借排行 ......................................................................................................................................... 78


         总排行 ...................................................................................................................................................................... 78


         分类排行 .................................................................................................................................................................. 78


      说明:* 2013 年新增统计项目


                              V
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10