Page 4 - 华东师范大学图书馆馆藏文献利用调查与分析
P. 4

4.3 各学院读者借阅倾向 ............................................................................................................................................ 39


       4.4 可外借文献总量及 2015 年外借量 ...................................................................................................................... 39


       概要 .............................................................................................................................................................................. 40


       历年外借总排行 .......................................................................................................................................................... 41


       历年外文外借排行 ...................................................................................................................................................... 44


       2015 年度外借总排行 ................................................................................................................................................. 46


       2015 年度外文外借排行 ............................................................................................................................................. 47


       2015 年度本科生外借排行 ......................................................................................................................................... 48


       总排行 .......................................................................................................................................................................... 48


       分类排行 ...................................................................................................................................................................... 48


       2015 年度研究生外借排行 ......................................................................................................................................... 58

       总排行 .......................................................................................................................................................................... 58


       分类排行 ...................................................................................................................................................................... 58

                              IV
   1   2   3   4   5   6   7   8   9