Page 4 - 华东师范大学图书馆馆藏文献利用调查与分析
P. 4

3.10.1 自助借还占所有外借比例 ............................................................................................................................... 48


       3.10.2 自助借还月度统计 ........................................................................................................................................... 49


      四、借阅文献分析 ....................................................................................................................................................... 50


       4.1 中文借阅分类分布 ................................................................................................................................................ 50


       4.2 外文借阅分类分布 ................................................................................................................................................ 52

       4.3 各学院读者借阅倾向(略) ................................................................................................................................ 53


       4.4 可外借文献总量及 2016 年外借量 ...................................................................................................................... 53


      附:外借排行榜 ........................................................................................................................................................... 54


       概要 .............................................................................................................................................................................. 54


       历年外借总排行 .......................................................................................................................................................... 55

       历年外文外借排行 ...................................................................................................................................................... 58


       2016 年度外借总排行 ................................................................................................................................................. 60


       2016 年度外文外借排行 ............................................................................................................................................. 62


       2016 年度本科生外借排行 ......................................................................................................................................... 63


       总排行 .......................................................................................................................................................................... 63


       分类排行 ...................................................................................................................................................................... 63


       2016 年度研究生外借排行 ......................................................................................................................................... 72


       总排行 .......................................................................................................................................................................... 72


       分类排行 ...................................................................................................................................................................... 72      说明:* 为 2016 年新增统计

                              4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9